Opći uvjeti poslovanja

katSus je registrirano poduzeće koje pruža mogućnost ozbiljnog komuniciranja među katolicima, koji bi se rado upoznali s onima istih ili sličnih uvjerenja.

Komunikacija se odvija putem interneta preko našeg servera. Pritom katSus nudi funkciju pretraživanja,  online- slanje poruka i e- mailova, kao i mogućnost online-razgovora i rasprava.

Članak 1 Važenje uvjeta / Zaštita podataka

Uvjeti koje navodimo u nastavku odnose se na sva poslovna područja na kojima radi katSus. Djelatnosti i ponude tvrtke katSus koje šaljemo korisnicima temelje se isključivo na ovim Općim uvjetima poslovanja.

Ispunjavanjem svakog pojedinog obrasca korisnik daje svoju opozivu suglasnost za pohranjivanje podataka koje je sam unio i stavio ostalim korisnicima na raspolaganje. Sa podacima korisnika koji se nalaze u datoteci tvrtke katSus, kao i sa njihovim objavljivanjem postupa se u okvirima pravila koja navodimo u nastavku. Osobni podaci korisnika čuvaju se kao tajni i objavljuju samo u okvirima i u opsegu koje je sam korisnik označio i dopustio na svom obrascu profila i njegovih oglasa. Korisnik obećava da svoje sudjelovanje neće koristiti u bilo kakve poslovne svrhe te da njime nikome ne namjerava naštetiti. Nije dopušteno sudjelovanje radi bilo kakvih poslovnih namjera.

Članak 2. Ugovor o sudjelovanju

Pretpostavka za sudjelovanje u katSus – programu je sklapanje Ugovora o sudjelovanju, temeljenog na ovim uvjetima. Ugovorni partner svim korisnicima je katSus, čiji se podaci za kontakt navode na kraju ovih Općih uvjeta poslovanja.

Sudjelovati smiju sve osobe starije od 18 godina. Ispunjavanjem i odašiljanjem obrazaca (online, a samo u iznimnim slučajevima telefaksom, poštom, e-mailom) korisnik zapravo šalje svoju ponudu za sklapanje Ugovora o sudjelovanju.  Tek objavljivanjem podataka koje je korisnik označio kao one koje želi objaviti na internetskim stranicama tvrtke katSus i odobrenim uključivanjem punog opsega svojih usluga, katSus potvrđuje korisniku njegovo uključivanje među ostale korisnike, čime potvrđuje da je Ugovor o sudjelovanju sklopljen.

Da bi članstvo bilo valjano, svi osobni podaci moraju biti unijeti istinito i točno, jer kršenje ovog članka može dovesti do isključenja i zatvaranja pristupa stranicama katSus-a.

Slobodni pristup cijelom opsegu usluga uslijedit će nakon primitka korisnikove uplate i trajat će tijekom plaćenog razdoblja. Do tog trenutka Ugovor o sudjelovanju nije na snazi, a katSus je oslobođen svake obveze u vezi pružanja usluga.

Članak 3. Cijene, promjene cijena

Sve usluge koje pruža katSus, Ugovor o sudjelovanju, kao i moguća sniženja i popuste  ovise o trenutno važećim cjenicima. U cijene navedene u cjenicima uključena su i zakonom propisana porezna davanja.

Uplate korisnika primaju se samo u gotovini; mogućnosti plaćanja ponuđene u obrascu (čekom, kreditnom karticom) navedene su samo zbog ispunjavanja i osiguranja provjere podataka. Troškovi naknadnih knjiženja u postupku učlanjivanja idu na teret korisnika. Isto važi i za troškove koji bi mogli nastati uslijed odbijanja plaćanja od strane kartične kuće.

Korisnik ima pravo na povrat samo ukoliko je njegovo potraživanje utvrđeno kao pravovaljano.

Članak 4. Posebne odredbe o sudjelovanju / Uvjeti korištenja

Tvrtka katSus zadržava pravo, iako nije obvezna, provjeriti točnost svih podataka koje je korisnik unio u obrasce. Korisnik jedini snosi  punu pravnu odgovornost za sadržaje koje stavlja na raspolaganje ostalim korisnicima kao i kontakte i komunikacije koje ostvaruje kroz katSus.  Članovima nije dozvoljeno u profilu ostavljati osobne kontakt podatke uključujući, ali ne ograničavajući se na: e-mail adrese, telefonske brojeve, adrese stanovanja, profile na društvenim mrežama i druge osobne podatke za kontakt. U interesu svih korisnika ne mogu se dopustiti uvrede, sadržaji jasno izraženog seksualnog karaktera, prijetećeg, diskriminirajućeg tona, ili bilo kakvi sadržaji koji se protive pristojnom ponašanju i dobrim običajima, kao ni sadržaji i izjave kojima se grubo krše namjere i smisao sudjelovanja u sustavu KatSus poput rasnih, spolnih uvreda, onih vezanih uz nacionalnost pojedinih korisnika, njihove možebitne tjelesne nedostatke, dob / starost, i slične sadržaje, kojima bi se grubo kršili važeći zakoni. Ovo se odnosi i na sadržaje poveznica na internetskim stranicama s neprimjerenim sadržajima, na koje bi korisnici trebali odgovoriti. U interesu svih korisnika u zajednici ne može se dopustiti slanje slanje velikog broja poruka drugim korisnicima koje bi se okarakteriziralo kao "spam" te objavljivanje osobnih podataka za kontakt u svojim profilima. Korisnik je u potpunosti osobno odgovoran za svoje sudjelovanje, djelovanje i ophođenje s trećim pravnim osobama. Ovo se naročito odnosi i na to, da treba pripaziti na zaštićena duhovna ili poslovna prava trećih pravnih osoba. Korisnik je dužan zaštititi katSus od svih mogućih pravnih poteškoća i zahtjeva koje bi takve treće osobe mogle postaviti katSus-u izvana zbog djelovanja ili propusta korisnika na način koji ne pripada području dopuštenog djelovanja ili pripada odgovornostima korisnika, bili ti zahtjevi postavljeni opravdano ili neopravdano. Tvrtka katSus djeluje u zajedničkom interesu svih korisnika i u skladu sa pravnim propisima zadržava pravo da korisnika, kod kojega bi se pojavila sumnja da je prekršio postojeća pravila – odbiti i isključiti iz sustava bez navođenja razloga, trenutačno mu otkazati sve usluge sustava, a upise takvog korisnika pohranjene u banci podataka po vlastitom nahođenju djelomično ili u cijelosti izbrisati. Prijenos podataka (dopisi, e- mailovi, poruke, faksovi drugih korisnika, itd.) katSus obavlja isključivo osobno odabranom korisniku, kojemu su i upućeni. Strogo je zabranjeno bilo kakvo objavljivanje, prosljeđivanje ili poslovno korištenje podataka koje vam je dostavio katSus na bilo koje treće osobe, što se naročito odnosi na prijenos podataka koji se tiču drugih korisnika u sustavu.

Članak 5. Otkazivanje

Otkazivanje sudjelovanja prije no što istekne ugovoreno vrijeme trajanja sudjelovanja nije dozvoljeno. Do toga može doći ukoliko sam korisnik / članak zatraži prijevremeni prekid svog sudjelovanja ili ukoliko katSus jednostrano otkaže postojeći ugovor kada članak postupi protiv dobrih običaja ili osnovnih pravila katSus. Uplaćeni iznos članarine se članu uslijed prijevremenog otkazivanja članstva neće vratiti.

Članak 6 Tijek / Odgovornost

Za točan tijek i odvijanje sudjelovanja treba se pridržavati Uputstava za korištenje, objavljenih na internetskim stranicama katSus, budući da katSus otvara samo ugovorene mogućnosti komuniciranja sa drugim korisnicima, ali ne može preuzeti odgovornost za uspjeh ostvarenih kontakata odnosno za ponašanje ostalih korisnika prema pojedinom članu.

Članak 7 Tekstovi / Slike / Fotografije / Zvuci

Korisnik osigurava i uvjerava da će svi tekstovi, slike, fotografije te filmski i zvučni zapisi (u nastavku kraće: tekstovi & podaci) koje će postavljati u katSus sustav biti slobodni od bilo kakvih prava trećih osoba, kako katSus zbog njihovog korištenja i objavljivanja u sustavu ne bi imao poteškoća. Slanjem svog priloga odnosno preuzimanjem („upload“) korisnik – pošitaljelj daje suglasnost da se njegovi tekstovi & podaci objave u okvirima    sustava katSus na internetu i u drugim medijima. Ovu suglasnost korisnik može u svakom trenutku i opozvati, ali u pisanom obliku. U tom će slučaju katSus odmah ukloniti sve tekstove i podatke navedene u opozivu. Korisnik osobno jamči za sadržaj tekstova & podataka koje prenosi. Isključeno je da će oni biti objavljeni ukoliko su u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima, odredbama tvrtke katSus o dopuštenom korištenju ili dobrim običajima. U interesu svih korisnika u sustavu, katSus zadržava pravo da prije objavljivanja prenijetih tekstova i podataka provjeri njihovu ozbiljnost te da ih niti ne objavi, ukoliko za to ima razloga.

Članak 8 Reklama / Marketing

Korisnik izjavljuje da je suglasan s time, da katSus samo za potrebe internih povezivanja i procjena te isključivo unutar sustava može pohraniti i procijeniti sve podatke koje je pojedini korisnik unio u sustav.  Ukoliko to korisnik nije izričito sam odobrio, katSus pritom neće trećim osobama prosljeđivati njegove osobne podatke. Korisnik je suglasan s time, da mu se dostavljaju novosti s informacijama (Newsletter) koje katSus šalje korisnicima.

Članak 9 Poslovno korištenje

Bilo kakvo neovlašteno korištenje ponude ili usluga tvrtke katSus u bilo kakve poslovne svrhe nije dopušteno i za sobom povlači odgovarajuće pravne posljedice. Nije dopušteno niti upućivanje na robe i usluge drugih ponuđača, na internetu ili drugdje, bez obzira na to jesu li one ili nisu komercijalne naravi. Sve što korisnik objavljuje i svi sadržaji koje stavlja na raspolaganje drugim korisnicima moraju biti osobnog karaktera, što znači da ne smiju imati za cilj namjeru ostvarenja bilo kakve materijalne koristi ili dobiti. Tvrtka katSus stoga zadržava pravo da odmah izbriše bilo kakve poslovne ili druge nedopuštene ili neovlašteno objavljene sadržaje te da pokrene postupak za naknadu štete. Pokretanje ovog postupka za naknadu štete ne utječe na niti jedno od ostalih prava tvrtke katSus. Uporaba podataka objavljenih na stranicama katSus od strane korisnika i članova u bilo kakve druge svrhe osim čisto privatnih kontakata među korisnicima nije dopuštena. To bi se držalo zloporabom (na primjer, u svrhu reklamiranja) te bi odmah bio pokrenut odgovarajući pravni postupak i postupak za naknadu štete.

Članak 10 Tehnička opremljenost

Troškove za odgovarajuću opremu (računalo, program, modem, itd.), koja korisniku  omogućuje pristup uslugama snosi isključivo svaki pojedini korisnik za sebe. Isto važi i za troškove telekomunikacija i komuniciranja, nastalih njezinom uporabom.

Članak 11 Isključenje jamstva

katSus ni u kom slučaju ne preuzima jamstvo za točnost podataka koje korisnici unose, objavljuju ili prosljeđuju o sebi. Kako katSus izvan servera katSus nema nikakav utjecaj na prijenos podataka internetom, zbog osobina i nesigurnosti ovakvog načina prenošenja podataka KatSus ne može preuzeti nikakvo jamstvo za izgubljene ili lažno unijete podatke preuzete iz ispunjenih obrazaca, ili za druge pogreške nastale izvan područja utjecaja servera katSus, do kojih može doći prigodom prijenosa podataka.

katSus nastoji u svakom trenutku održati što je moguće širu raspoloživost svojih usluga preko interneta za sve korisnike, ali iz posve tehničkih razloga (poput Server Backup, održavanje, itd.) ne može jamčiti za stalnost i potpunu slobodu pristupa svojim stranicama. Moguće je da se dogodi prekid u radu sustava pa u skladu s tim katSus ne može preuzeti na sebe odgovornost za moguće štete, nastale uslijed privremene potpune ili djelomične nemogućnosti pristupanja internetskim stranicama. katSus polazi od najmanje 90 % raspoloživosti svojih usluga tijekom godine. Iz ovoga se izuzimaju razdoblja u kojima internetski server uslijed tehničkih ili drugih problema, na koje katSus ne može utjecati (viša sila, uslijed krivnje trećih, itd.) internetom nije moguće dobiti. Zadaćama tvrtke katSus pripada i brižno i aktualno podizanje i obrada podataka koje korisnici svakodnevno šalju. Međutim, iz navedenih razloga KatSus ne može jamčiti i na sebe preuzeti odgovornost za to, da će se neki dogovoreni susret među korisnicima (Dating- kontakt) odnosno mogućim budućim supružnicima uistinu i dogoditi.

Svaka druga odgovornost i jamstvo tvrtke katSus, iz bilo kojeg pravnog razloga do njega došlo, svodi se i ograničava samo na visinu dotad činjenično izvršene uplate od strane korisnika koji zahtijeva povrat članarine za posljednje razdoblje, koja je bila uplaćena na račun tvrtke KatSus. Svi daljnji zahtjevi za naknadu prema KatSus su isključeni, osim ako šteta nije bila izazvana grubom pogreškom ili nemarnošću nekog djelatnika tvrtke KatSus. Ovime se također isključuje moguće materijalno i nematerijalno jamstvo za posljedice / štete kojima bi uzrok mogao biti pogrešan prijenos podataka uslijed previda ili uzrokovan tehničkim poteškoćama. 

U gore navedeno potpuno isključenje ili ograničenje  bilo kakvog jamstva pripada i jamstvo za štete uzrokovane napadom na nečiji život, tijelo ili zdravlje, nastale zbog nemarnog odnosa prema prekršenim obvezama KatSus, zakonskog zastupnika tvrtke ili pomoćnih djelatnika na unosu podataka, kao i za bilo kakav drugi oblik šteta koji bi se temeljio na nemarnom odnosu prema prekršenim obvezama KatSus, zakonskog zastupnika tvrtke ili pomoćnih djelatnika na unosu podataka.

Članak 12 Jamstvo korisnika

Prijenosom podataka korisnik jamči za točnost svih podataka koje je unio o sebi te stavio na raspolaganje ostalim korisnicima. Korisnik jamči također - kako tvrtki katSus, tako i pogođenim trećim osobama - za sve oblike štete koju bi mogao izazvati prijavljivanjem netočnih, falsificiranih podataka ili proslijeđenih tekstova i podataka koji ne pripadaju njemu osobno (vidi članak 8). Korisnik jamči za sve štete koje bi mogle biti izazvane nedopuštenim proslijeđivanjem podataka koji su bili poslani samo njemu.

Članak 13 Jamstvo za poveznice (linkove)

katSus se izričito odriče i distancira od svih sadržaja na poveznicama ili grafičkim prikazima i ni u kojem ih slučaju ne smatra svojima. Posljedica bilo kakvog kršenja bilo kojeg od postojećih zakona na snazi, uvjeta korištenja i / ili nepridržavanja pravila tvrtke katSus (vidi članak 4 ovih Općih uvjeta poslovanja) ili dobrih običaja bit će trenutačno brisanje svih poveznica, upisa, grafičkih prikaza ili sličnoga, vezanog uz korisnika koji ih prekrši, čim to katSus postane poznato. Stoga molimo za razumijevanje što ćemo s vremena na vrijeme oavljati sporadične provjere pojedinih upisa i drugih priloga korisnika, jer se na tome temelji sigurnost u pružanju podrške kako vama, korisnicima, tako i nama da bismo zajednički održali i očuvali ozbiljnost naše katSus- ponude.

Članak 14 Posebni dogovori, pravni učinak za Opće uvjete poslovanja

Posebni dogovori i dopune / proširenja Ugovora ovise o djelotvornosti vaših tekstova i upisa. Ukoliko je neka od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeća ili postane nevažećom, sve ostale odredbe i dalje ostaju na snazi. Takva nevažeća ili nedostajuća odredba bit će prvom prilikom zamijenjena odredbom koja je pravno i gospodarski važeća i valjana. 

Ovi Opći uvjeti poslovanja postaju izričito obvezujući čim korisnik pošalje Ugovor o sudjelovanju na adresu katSus te njegovim uključivanjem u sustav, što čini sastavni dio Ugovora o sudjelovanju.

Naročito istaknuto i vidljivo upućujemo svoje korisnike na novije verzije Općih uvjeta poslovanja u sustavu katSus. One su priznate i postaju dijelom sadržaja Ugovora, ukoliko korisnik u obvezujućem roku od četiri tjedna na njih ne pošalje prigovor u pisanom obliku. Time se korisnici obvezuju i upućuju da i nakon slanja Ugovora o sudjelovanju naročito i redovito provjeravaju odgovarajuća uputstva objavljivana na našim stranicama o postavljenim novijim verzijama programa.

Članak 15 Događanja

U slučaju da dođe do otkazivanja nekog već najavljenog katSus - događanja za koje je bilo potrebno izvršiti plaćanje, potrebno je nadoknaditi samo troškove otkazivanja / storniranja, uobičajene za mjesto gdje je događanje bilo predviđeno.

Članak 16 Najava događanja

katSus rado najavljuje na svojoj početnoj stranici u području prijave korisnika razna događanja koja bi mogla zanimati sve one, koji traže partnera katoličke vjeroispovjesti; ove se najave objavljuju na kalendaru događanja, kao i na stranici sa navedenim terminima. Pritom katSus ne može preuzeti na sebe odgovornost za sva ona događanja, koja organizira netko treći. Objave događanja kojima se mogu ispuniti zacrtani zajednički i svima korisni ciljevi do daljnjega su besplatne; korisnicima se samo upućuje zamolba da kliknu na određenu poveznicu.  katSus zadržava pravo otkazivanja onih ponuđenih događanja, koja se organiziraju s namjerom pribavljanja zarade za nekoga.

Članak 17 Sudska nadležnost / Pravo koje se primjenjuje

U pravnim pitanjima koja bi se mogla pojaviti između korisnika i katSus primjenjivat će se isključivo važeći pravni propisi Republike Hrvatske.

Gore navedeni Opći uvjeti poslovanja važeći su od dana 01.01.2014. godine do daljnjega.

Pronađi partnera za život


Postani član